Erasmus+ KA1

Erasmus+ KA1 projekts Aktīvā mācīšanās un izglītības reforma
Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

2020.gadā Covid pandēmijas pašā plaukumā sākās arī jauna Erasmus+ KA1 projekta Aktīvā mācīšanās un izglītības reforma Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā īstenošana. Plānojām 1 direktora vietnieces un 6 skolotāju dalību profesionālās pilnveides kursos jeb mobilitātēs. Diemžēl Covid laiks darīja savu un īstenojām tikai 5 no 7 plānotajām aktivitātēm. 

Aktivitātes, kuru saturs atbilda RV3Ģ stratēģiskajiem uzdevumiem un kuros tika uzlabotas skolotāju profesionālās kompetences mācību metožu un paņēmienu izvēlē, grupējām 2 grupās:

1.Mācību metodes un paņēmieni un skolotāju kompetenču attīstībai - skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanai.

1.1 divas matemātikas skolotājas: Rota Nābele-Šneidere (arī direktora vietniece metodiskajā darbā) un Diāna Sviklāne. Kursu nosaukums: STEM: Innovative Math& Science Applications. 21.-25.03.2022, Spānijā. 

1.2 angļu valodas skolotāja pamatskolā: Iveta Liepiņa. Kursu nosaukums: Student - centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning; 2.-7.05.2022, Itālija. 

2.Izglītības saturs - Jaunā satura (Skola2030) ieviešana.

2.1 Angļu valodas / Kultūras pamatu skolotāja: Ginta Mākulēna. Kursu nosaukums: Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond and Discovering Renaissance Art in Florence; 18-29.10.2021, Itālija.

2.2 Vizuālās mākslas skolotāja: Kristīne Anete Berkolde. Kursu nosaukums: Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond; 25-30.07.2022, Itālija.

Projekta rezultātā ir veicināta:

1) skolotāju mūsdienīgu un radošu mācīšanas prasmju un metožu pilnveide jaunā mācību satura ietvaros: radošums, kritiskā domāšana, sadarbība, digitālā pratība;

2) mācību programmu veidošana atbilstoši jaunā satura mācību standartam angļu valodā pamatskolā, matemātikā, kultūras pamatos un dizainā un tehnoloģijās;

3) skolēnu aktīvāka iesaiste stundā (aktīvā mācīšanās) un pašvadīta mācīšanās, kas izriet no skolas mērķiem un akreditācijas komisijas ziņojuma;

4) tālāku starptautisku projektu attīstība - kultūras pamatu un matemātikas skolotāju iniciatīva;

5) profesionālās pilnveides kursu programmu veidošana citu skolu pedagogiem.


Galvenās projekta atziņas

Rota Nābele-Šneidere (arī direktora vietniece metodiskajā darbā) un Diāna Sviklāne.
Kursu nosaukums: STEM: Innovative Math& Science Applications. 21.-25.03.2022, Spānijā.


Galvenais ieguvums bija ideju apmaiņa – dažādu valstu pieredze – kā iekļaut STEM priekšmetus mācību projektos. Vēl kursos tika gūta izpratne, kā darba vizualizācija sniedz atgriezenisko saiti darba veicējam. 

Atziņa ar ko dalīties:

Nereti darba lapas, ko skolēniem jāpilda, lai sniegtu savas mācību darbības pierādījumu, novērš uzmanību no paša mācību procesa. Tāpēc aicinām apsvērt iespēju, ka atgriezenisko saiti skolēni var sniegt ne tikai rakstiski, bet arī video un foto formātā. 

Iveta Liepiņa.
Kursu nosaukums: Student - centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning; 2.-7.05.2022, Itālija.

Tika veikts ieskats un analīze aktīvā mācīšanās modeļa pielietojumā – uz skolēnu centrētu mācību modelis, tā teorētiskā un praktiskā puse. Uz sadarbību un skolēnu centrēta mācīšana un mācīšanās, to veidi, piemēri. Labās prakses piemēri citās Eiropas skolās, pielāgošanās 21.gs.vadlīnijām, jauninājumi. Tehnoloģiju attīstība, izmantošana mācību stundās. “Apgrieztā klase” un darba plānošana mājās. 


Atziņa ar ko dalīties:

Skolēniem jādod lielāka atbildība par savu mācību procesu un jāļauj vairāk darboties pašiem. Piemēram, cits citam skaidrot izlasīto materiālu vai apgūto vielu.

Ginta Mākulēna.
Kursu nosaukums: Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond and Discovering Renaissance Art in Florence; 18-29.10.2021, Itālija.

Esmu uzlabojusi savu radošumu un padziļinājusi zināšanas un izpratni par Rietumu kultūru, renesansi un māksliniekiem un kā produktīvi izmantot mākslu un kultūru teorijā un praksē. Esmu izstrādājusi dažādas mākslas aktivitātes, ko iedvesmojuši klasiskās mākslas darbi. Uz Latviju tika atvesti vairāki noderīgi mācību materiāli un idejas kultūras pamatu kursa stundām.

Atziņa ar ko dalīties:

Kā motivēt skolēnus klausīties un darīt, kad skolotājs stāsta par mākslu un kultūru? Skolotājam jāatceras ik pa brīdim uzdot jautājumus, nestāvēt tikai klases priekšā, nepārspīlēt ar vizuālajiem uzskates līdzekļiem, bet izmantot tos ik pa laikam, lai atgūtu skolēnu uzmanību.

Kristīne Anete Berkolde.
Kursu nosaukums: Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond; 25-30.07.2022, Itālija.

Tika bagātināta valodas un kultūras kompetence un pilnveidota izpratne par dažādu materiālu nozīmi skolēnu izpausmes brīvībā un motivācijas uzturēšanā, kā arī droša materiālu ieviešana stundās. Tika pilnveidotas zināšanas par mākslas izmantošanas iespējām skolēna iekšējās pasaules izpētē un konfliktu risināšanā.

Atziņa ar ko dalīties:

Eksperimentēšana ar materiāliem un tehnikām pirms galvenā darba uzsākšanas palīdz skolēniem justies drošāk darba izpildes laikā un plašāk izmantot pieejamos materiālus.