Erasmus+ KA2

Erasmus+ logo

KA2 - Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā

TEAM logo

Projekta nosaukums: Digitālā skola: izaicinājumi un iespējas / Digital school: challenges and opportunities / Escuela digital: retos y oportunidades

Identifikācijas Nr. 2019-1-ES01-KA229-064967_2

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. - 31.08.2022.

rojekta “Digitālā skola: izaicinājumi un iespējas” ideja dzima, vēl nenojaušot, cik trāpīga tā izrādīsies pandēmijas kontekstā, uzreiz pēc projekta aktivitāšu sākšanās: partneri atskārta šī izaicinājuma apmērus – līdzās abu skolu gatavībai projekta gaitā dalīties pieredzē, mācoties pilnvērtīgi izmantot jau esošās tehnoloģiju iespējas mācību darbā, būs pamatīgi jāmeklē vēl jaunas iespējas, lai sasniegtu projekta rezultātu, cik vien pilnvērtīgi šajos apstākļos iespējams. 

Šobrīd secināms – sadarbojoties paveikts viss iespējamais, lai projekta galvenā ideja – uzlabot skolotāju, skolēnu digitālās prasmes, pielāgojot mācību metodes iespējām, ko paver digitālās tehnoloģijas – īstenotos.

Projekta ietvaros Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēni devās divās mācību mobilitātēs uz Kuenku (Cuenca) Spānijā, kur apmeklēja mācību stundas vidusskolā IES Pedro Mercedes un piedalījās digitālās prasmes attīstošās nodarbībās kopā ar saviem spāņu vienaudžiem, dzīvoja viesģimenēs, praktiski pielietojot savas svešvalodu zināšanas un apgūstot starpkultūru komunikācijas prasmes.

Skolēni pašvērtējuma anketās projekta noslēgumā atzina – kļuvuši patstāvīgāki, uzlabojuši komunikācijas prasmes, radusies interese par programmēšanu, pārvarējuši valodu barjeru, gūta vērtīga pieredze saistībā ar citu kultūru, dzīvesveidu, zināšanas par izglītības sistēmu, mācību procesu citā ES valstī. Apgūstot digitālo rīku lietošanu projekta gaitā, skolēni atklāja sev iepriekš neapsvērtu potenciālo profesionālās ievirzes sfēru. Pēc dalības projekta aktivitātēs, mācību stundās bija vērojams, ka skolēni labāk saprot skolotājas svešvalodā teikto, radošāk veic mācību uzdevumus, to izpildē izmantojot digitālo tehnoloģiju iespējas, ar lielāku atbildību izturas pret drošību internetā. 

Abas skolas projektos iesaistīja dažādu mācību priekšmetu skolotājus, kuri savās stundās mācību procesu turpmāk organizēs, skolēnos rosinot nepieciešamību, iedrošinot lietot digitālās tehnoloģijas un IKT rīkus, apvienojot to ar svešvalodu lietošanu (spāņu, angļu valodā, dizains un tehnoloģijās, IT, dabaszinībās, ekonomikā), tā mācību procesu un projekta aktivitāšu plānošanā ievērojot kompetenču pieejas, starppriekšmetu saiknes veidošanas principus. 

Projekts paredzēja arī skolotāju 3 dienu apmācību katrā no sadarbības partneru valstīm, tāpēc projekta iesākumā 5 skolotāji no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas devās uz Kuenku. Savukārt, pandēmijas laikā pedagogiem gan Latvijā, gan Spānijā tika piedāvāta iespēja (info par RV3Ģ rīkotajiem apmācību semināriem ar iekšējās komunikācijas sistēmas palīdzību izsūtīta visām Rīgas skolām) apmeklēt bezmaksas seminārus projekta ietvaros, lai, sadarbībā ar kolēģiem no citām Rīgas skolām un Spānijas, apgūtu noderīgas prasmes, metodes, jaunas iespējas mācību procesa īstenošanai. Savukārt, skolēni attālināto mācību laikā tika aicināti apgūt radošo programmēšanu ar JavaScript, arī – virtuāli organizētos kursos. 

Skolas apmainījās pieredzē mācību metožu lietošanā, guva jaunas idejas, mūsdienīgām (arī attālinātās mācīšanās gadījumā) mācībām nepieciešamos resursus, inventāru, interaktīvu mācību platformu (Zoom Pro, Wordwall, Socrative, Padlet) licences skolotājiem; apzinājušas digitālo rīku iespējas jēgpilna, mūsdienīga, pašvadītu mācīšanos veicinoša, dinamiska mācību procesa nodrošināšanai.

Kopā tiešie ieguvēji no projekta ir 24 skolotāji un 23 skolēni no Latvijas, 15 skolotāji un 42 skolēni no Spānijas. Papildus jāmin arī, ka no projekta aktivitātēm netieši ieguva daudz vairāk cilvēku: projekta dalībnieku skolēnu klases biedri, kam bija iespēja mācīties kopā ar apmaiņas skolēniem no Spānijas, kā arī veidot digitālajās prasmēs balstītus projekta darbus; skolēni, kuru skolotāji mācību procesā izmantos apgūtās modernās tehnoloģijas, tādējādi bagātinot mācību procesu; skolotāji, kuri dalīsies pieredzē ar kolēģiem savās skolās. Tāpat piedalījās un jaunu starpkultūru pieredzi guva arī iesaistītās latviešu un spāņu ģimenes (apmēram 60 vecāki) u.c. vietējās sabiedrības pārstāvji, ar ko tika izvērsta sadarbība visa projekta gaitā. Pateicamies par sadarbību Nacionālajam Botāniskajam dārzam, SIA “Salaspils Siltums”, SIA “Learn IT”, TestDevLab, Datorium, Ventspils Digitālajam centram.

Ar projekta rezultātiem var iepazīties projekta digitālajā avīzē digitalschool1921.school.blog, kā arī skolēnu un skolotāju veidotos blogos par projekta pieredzi:  welcome-to-our-erasmus-page.jimdosite.com, erasmusplus-w-abvi.jimdosite.com, erasmus-program.jimdosite.com, https://digitalschool2022.jimdosite.com/, eleksandra.jimdosite.com. Tāpat arī platformā eTwinning publicēti skolēnu projekta laikā izstrādātie darbi.  

Projekta partneri ir abpusēji gandarīti par iespēju kopā īstenot jau otro Erasmus+ projektu, kā arī par skolotāju un skolēnu ieguldīto darbu, lai sarežģītajos apstākļos projekta īstenošana izdotos.  


Projekta nosaukums: TEAM Tolerant Europeans Achieve More (Toleranti Eiropieši Sasniedz Vairāk)

Identifikācijas Nr. 2019-1-DE03-KA229-059670

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021. (24 mēneši)

Projektam piešķirtais finansējums: 197, 887, 00 eiro (kopējais finansējums), 32 399,00 eiro (Latvija)

Projekta mērķi: 

 1. Sekmēt iekļaujošās izglītības vērtību un principu īstenošanu partnerskolās caur   svešvalodu mācīšanos un starptautisko komandu saliedēšanos;
 2. Palīdzēt skolēniem kļūt par tolerantiem un atbildīgiem savas valsts un ES pilsoņiem, kas pieņem lēmumus, balstoties uz solidaritātes, vienlīdzības un demokrātijas principiem;
 3. Dalīties pieredzē, kā strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām (tai skaitā uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, kurlums) un kopīgi izstrādāt dažādas aktivitātes, kas sekmē produktīvu svešvalodu apgūšanu.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Skolēnu ieguvumi:

Pateicoties iegūtai pieredzei mobilitāšu laikā, skolēni iemācīsies sadarboties komandā, risināt uzdevumus kopā ar citu valstu pārstāvjiem, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām, kas sekmēs tolerantas attieksmes veidošanos; vairāk uzzinās par kurlmēmo cilvēku zīmju valodu; saņems jaunu pieredzi, zināšanas un iespaidus, strādājot jauktās starptautiskās komandās; attīstīs ne tikai angļu valodas prasmes, bet arī apgūs pamata frāzes projekta dalībvalstu valodās; attīstīs digitālo kompetenci/prasmi, strādājot eTwinning platformā; iegūs ieskatu citu valstu kultūrā; skolēniem būs iespēja izprast ES kultūru un demokrātijas vērtības. 

Skolotāju un skolu ieguvumi:

 • tiks izveidota saziņas platforma starp Eiropas valstīm;
 • notiks pieredzes apmaiņa, tai skaitā par veiksmīgām/jaunām/inovatīvām mācību metodēm un stratēģijām, kas nodrošinās stimulējošu mācību vidi iekļaujošās izglītības ieviešanai skolās;
 • skolotāji iepazīsies ar dažādu valstu izglītības sistēmām un veiksmes stāstiem svešvalodu mācīšanā.

Projekta partneri: 

 1. Psychologisch-Heilpaedagogische Privatschule Regina Stein Nuernberg Grund- und Teilhauptschule I Foerderzentrum mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Nirnberga, Vācija)
 2. Zespol Szkol imienia swietej Edyty Stein
  Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawcow w Lublincu (Ļubļina, Polija)
 3. Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (São Pedro do Sul , Portugāle)
 4. 1o EPAL Lamias (Lamia, Grieķija)
 5. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "SF. VASILE" CRAIOVA (Craiova, Rumānija)

Projekta kontaktpersonas:
Jūlija Očeretnaja, julietta7@inbox.lv, + 371 29580562
Inta Augustāne, intaaugustane@inbox.lv, + 371 29855686

attēls no pasākuma
attēls no pasākuma
attēls no pasākuma

Projekta nosaukums: TEAM Tolerant Europeans Achieve More (Toleranti Eiropieši Sasniedz Vairāk)

Identifikācijas Nr. 2019-1-DE03-KA229-059670_5

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021. (24 mēneši)

The two years of cooperation with the partner schools from Portugal, Romania, Poland, Germany and Greece are over. It is a real pity that we could not carry out the activities the way they had been planned due to the pandemic. We were supposed to meet face to face in the partners’ countries with the aim to learn the partners’ languages, including the sign language (deaf students were part of the team) with the help of vocabulary games and teambuilding activities carried out by the students themselves. Unfortunately, students and teachers could travel only once. All the other camps took place online. Apart from acquiring the languages, the students learnt to cook national dishes, conducted various scientific experiments, and were exposed to art and craft activities ranging from decorating mugs and hand-made pottery to embroidering national ornaments. The young scientists enjoyed ‘fishing ice’, extracting DNA from strawberries, making the ‘lava lamp’ and ‘Fakira’s handbag’, and many more fostering their curiosity and scientific thinking.  

We are happy that the students got an insight into the partners’ culture, are able to say a few words in six different languages, and got to know useful language learning techniques. We believe that taking part in this project was a crucial step to help the participants develop a positive understanding of themselves and others. The acquired methods and supportive techniques of an inclusion classroom will let them understand the needs of people with learning difficulties in the future.  

Projekta attēls
Projekta attēls
Projekta attēls

Projekta nosaukums: Learning to do Business with a New Innovation Camp App

Identifikācijas Nr. 2018-1-NO01-KA201-038858

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2021.

Riga State Gymnasium No.3 has been taking part in national and international school projects for many years and has become an important partner in the field of entrepreneurship education and research. The school promotes entrepreneurship competencies in many ways, with the help of different studying programmes and a wide range of school projects it participates in. Therefore, we embraced the opportunity to continue the cooperation with our long established partners from Norway, Italy and Sweden working on the new project together.


Nowadays more and more young people are interested in running their own business inspired by successful start-uppers that are changing the European innovation landscape. However, they face a lot of difficulties. The clear and easy-to-implement concept of the innovation camp used in the frame of this project was aimed to provide students with successful tools of solving business dilemmas. 

To do that, the students tested the newly created innovation camp app to solve a real business problem and pitched their solutions to the board of competent and experienced businessmen. During the three innovation camps that took place face to face the participants dealt with local business issues which they had to solve in international teams whereas during the last camp the students worked in national teams tackling the global issue caused by the pandemic – a safe use of public transport. 

This project facilitated learners’ autonomy, ability to take risks and responsibility, inspired them to come up with innovative ideas, as well as develop solutions to social, cultural and environmental issues.

The innovation camp app that was created and tested within the three-year long project has proven its value and has become a valuable contribution to other school programmes both all over Europe and beyond it to provide expert guidance and solid support to young entrepreneurs thus preparing them for the future challenges.  

Projekta foto
Projekta foto
Projekta foto