Uzņemšana uz brīvajām vietām

Brīvās vietas

8.klase


9.klase


11.klase


12. klase


Noteikumi:

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

4 soļi līdz Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai

1. Iepazīsties ar izglītības programmu piedāvājumu .

Otrā svešvaloda:

a. Turpināt   krievu valodu ;

b.  Turpināt vācu valodu , ka  vācu DSD 1 (Vācijas programma un eksāmens)      (papildus stundas) ; 

c. Uzsākt no jauna franču vai  spāņu valodu (papildus stundas, lai kompensētu 5.un 6. klasē mācīto).

Pamatizglītības otrā  posma izglītības (7.-9.kl.)programmu mācību priekšmetu un stundu plāns    no 01.09.2020

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

 

Valodu

Latviešu valoda

3

3

3

 

Angļu valoda

4

4

4

 

Vācu vai krievu valoda A2/B1

Izvēlas vienu

 

2

1

1

F. 0+1+1

Vācu valoda  DSD1    B1

2

1

1

F.  1+3+1

Franču vai Spāņu valoda   A2 /B1

2

1

1

F. 2+3+1

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2,5

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

 

2,5

 

 

Mūzika

2,5

 

 

 

Teātra māksla*

 

 

0.5

*Integrēti ar literatūru .

Dabaszinātņu

 

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

7

6

6

 

Tehnoloģiju

Datorika

1*

2

2

*1.semestrī 2 stundas

Dizains un tehnoloģijas

2,5

 

 

 

Inženierzinības*

 

1*

 

* 2.semestrī 2 stundas /apgūst integrēti kopā ar fiziku

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

33,5

34

 

 

 Fakultatīvi :
7. klase   1 stunda Latviešu valoda
8. un 9. klasē + 1 stunda matemātika 

Pamatizglītības otrā posma ( 7. -9. klase)  izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

Matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziens ( kods 21013011)

9. klase

Mācību priekšmeti

Stundu skaits nedēļā

Piezīmes

Latviešu valoda

4

 

Literatūra

2

 

Angļu valoda

4

Padziļinātas apguves programma

Krievu vai vācu valoda

2

 

Pasaules vēsture

1

 

Latvijas vēsture

2

 

Sociālās zinības

1

 

Matemātika

7

Padziļinātas apguves programma

Fizika

2

 

Ķīmija

2

 

Bioloģija

2

 

Ģeogrāfija

2

 

Vizuālā māksla

1

 

Sports

2

 

Komerczinības

1

 

                               Kopā

34

 

A modulis –  Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes, matemātika, fizika

C modulis-  Potenciālās studijas: bizness, ekonomika, finanses, jurisprudence

E modulis-  Potenciālās studijas: medicīna, farmācija, ķīmija, bioloģija, vides zinātne

G modulis-  Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra

H modulis-   Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence

Lasīt vairāk par izglītības programmām

Vidējas vispārējas  izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns .

Matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziens ( kods 31013011)

12. klase

Mācību priekšmeti

Stundu skaits nedēļā

                         Moduļi

 A

E

C

G

H

Latviešu valoda

2

2

2

2

2

Literatūra

3

3

3

3

3

Angļu valoda

5

5

5

5

5

Runas māksla angļu valodā

 

 

1

 

 

Krievu vai vācu valoda

3

3

 

3

3

Franču vai spāņu valoda

 

 

3

 

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

2

4

Politika un tiesības

1

1

1

1

2

Matemātika

8

8

8

8

     8

Dabaszinības -Fizika

4

2

2

2

 

Ķīmija

2

4

2

 

 

Bioloģija

2

4

2

 

 

Dabaszinības

 

 

 

 

2

Informātika

 

 

1

 

 

Programmēšanas pamati

2

 

 

 

 

Sports

2

2

2

2

2

Komerczinības

 

 

2

 

 

Ekonomika

 

 

 

3

 

Gleznošana

 

 

 

2

 

Zīmēšana

 

 

 

2

 

Rotu dizains

 

 

 

1

 

Lietišķā etiķete un protokols

 

 

 

 

1

Straptautiskās attiecības un diplomātijas pamati

 

 

 

 

1

                               Kopā

36

36

36

36

36

Fakultatīvi : Valsts pārbaudes darbos izvēles priekšmetos ( fizikā, ķīmijā, bioloģijā ) 

 2. Iepazīsties  ar matemātikas iestājpārbaudījuma programmu.

Iestājpārbaudījums matemātikā ir 2,5 stundas ,  sākums 10:00 (klātienē).

3. Reģistrējies iestājpārbaudījumam matemātikā -  Uz 8.9.,11.12. klasēm - elektroniska reģistrācija līdz 25.maijam - šeit

Pēc 3  darba dienām - Uzzini savu  rezultātu un lēmumu – www.r3g.lv 

KONKURSA REZULTĀTI

4. Iesniedz dokumentus elektroniski (ar elektronisko parakstu, ieskanētā veidā (lūgums nefotgrafēt iesniegumu kvalitātes dēļ)) – e-pasts : r3g@riga.lv 
vai klātienē ( ģimnāzijas  1.stāvā ,kastītē – līdz 17:00) 


Iesniedzamie dokumenti:

o Uz 7. klasi – iesniegums( ģimnāzijas veidlapa)  un liecība ( ar direktora parakstu , apzīmogota).

o Uz 10.klasi - iesniegums (ģimnāzijas veidlapa) un apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas.

P.S. Ģimnāzijas Iesnieguma veidlapa tiks izsūtīta uz elktroniskajā iesniegumā reģistrēto e-pasta adresi .


Dokumenti jāiesniedz 2 darba dienu laikā no rezultātu elektroniskas publicēšanas. Ja nav iesniegti  pieprasītie dokumenti , pretendents zaudē savu vietu.