Valsts ģimnāziju matemātikas iestājpārbaudījuma programma 6. klasei

Norises laiks: 2021. gada 8.jūnijā, plkst. 10.00

Iestājpārbaudījuma mērķis: novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu matemātikā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 6. pielikumā “Matemātika 1.–9. klasei. Mācību priekšmetu standarts” noteiktajām prasībām,  novērtējot pretendentu vispārējās pamatizglītības programmas daļā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) izglītības programmai.

Iestājpārbaudījuma adresāts: 6. klašu izglītojamie, kuri vēlas iestāties Rīgas Valsts ģimnāzijās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju izglītojamo uzņemšanai 7. klasē

Iestājpārbaudījuma uzbūve: Iestājpārbaudījuma darbs sastāv no divām daļām – 1. daļā tiek vērtēts izglītojamo zināšanu un pamatprasmes, 2. daļā – zināšanu un prasmju lietošana standartsituācijās un problēmsituāciju risināšanā.

Izglītojamie risinājumu raksta darba lapās katram uzdevumam paredzētajā vietā.

Darbs veidots latviešu valodā, tam ir viens variants.

 

Iestājpārbaudījuma izpildes laiks: 2,5 h (astronomiskās stundas)


Vērtēšanas kārtība

Iestājpārbaudījuma darbs tiek vērtēts saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, vērtē izglītojamā uzdevuma risinājumu un atbildes. Vērtējums tiek izteikts punktos.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot iestājpārbaudījuma laikā

Darbs veicams tikai ar tumši zilu vai melnu pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) drīkst lietot tikai zīmējumos. Ar zīmuli veikti aprēķini (vai atbildes) netiek skatīti un vērtēti.

Drīkst izmantot lineālu, dzēšgumiju.

Citu palīglīdzekļu izmantošana iestājpārbaudījuma laikā nav atļauta.

Pie izglītojamajiem no brīža, kad ir pieejams iestājpārbaudījuma materiāls līdz pārbaudījuma laika beigām, nedrīkst atrasties saziņas un informācijas apmaiņas ierīces.

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars

Daļa

Uzdevumu skaits

Maksimālais punktu skaits

Daļas īpatsvars, %

Izpildes laiks, min

1. daļa

25

30

30

150

2. daļa

15

70

70

Kopā

40

100

100

 

Iestājpārbaudījuma darbā ietverts matemātikas standarta 1.-9. klasei obligātais saturs: matemātiskā instrumentārija izveide, matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu analīzē, matemātisko modeļu veidošana un pētīšana ar matemātikai raksturīgām metodēm.

 

Matemātikas tēmu īpatsvars iestājpārbaudījuma darbā

Mācību priekšmeta saturs

Īpatsvars, %

Matemātiskā instrumentārija izveide

Skaitļi un darbības ar tiem

34-35

Matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu analīzē

Lielumi un to mērīšana, sakarības starp tiem

8-9

Informācijas apstrādes, statistikas un varbūtību teorijas elementi

10-11

Matemātisko modeļu veidošana un pētīšana ar matemātikai raksturīgām metodēm

Matemātiskā valoda

7-8

Matemātisko modeļu veidošana un analizēšana

38-39

 

Kopā

100

 

Izziņas darbības līmeņi iestājpārbaudījumā

Iegaumēšana un izpratne

18-19 %

Zināšanu un prasmju lietošana

44-46 %

Analīze un produktīvā darbība

35-36 %

Kopā

100 %

 

Iestājpārbaudījuma uzdevumu veidi

Iestājpārbaudījuma darbā ietvertie uzdevumi pēc satura un formas var būt atšķirīgi to grūtības pakāpē.

1. daļu veido uzdevumi, kuros izglītojamiem ir jāizpilda viena operācija (aritmētiskas viena vai divas darbības, pārveidojums, aprēķins, mērījums, jāveic zīmējums vai jānolasa kāds lielums no attēla, tabulas vai diagrammas).

2. daļā ietverti vairāku operāciju uzdevumi. Otrās daļas atsevišķu uzdevumu veikšanai nepieciešamas analīzes prasmes un produktīvā darbība.